Izglītības programmas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klase) PROGRAMMA

Sākumskola īsteno:

  • pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) izglītības programmu, izglītības programmas kods 11011111

Izglītības programma izdota atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 17.panta otrajā daļā noteikto.

IZGLĪTĪBAS programmas MĒRĶI un UZDEVUMI

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) izglītības programmas (turpmāk – izglītības programma) galvenie mērķi un uzdevumi ir noteikti Valsts pamatizglītības standartā.
  • Īstenojot izglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamie tiek sagatavoti izglītības turpināšanai, darbam un dzīvei sabiedrībā.

STUNDU PLĀNS

Pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns.

Tabulā norādīts stundu skaits nedēļā attiecīgajā priekšmetā.

Izglītības jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.
Valodas
Latviešu valoda 6 6 6 6 5 4
Pirmā svešvaloda 1 1 3 3 3 3
Otrā svešvaloda 2
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 5 5 4 6 6 5
Informātika 1 1
Dabaszinības 1 2 2 2 2 2
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture 1
Pasaules vēsture 1
Sociālās zinības 1 1 1 2 2 2
Ētika / Kristīgā mācība 1 1 1
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 2 2
Sports 2 2 2 2 2 2
Māksla
Literatūra 1 2 2
Mūzika 2 2 2 2 2 2
Vizuālā māksla 2 2 2 1 1 1
Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze 22 23 24 26 28 30