Par skolu

ĪSUMĀ PAR RĒZEKNES SĀKUMSKOLU

Rēzeknes sākumskola ir Rēzeknes pilsētas domes dibināta un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencēto Pamatizglītības  pirmā posma (1. – 6.klase) programmu (izglītības programmas kods11011111).

Dibināta: 2015.gada 3.augustā

Skolas pamatdarbības mērķis

  • veidot drošu, radošu, uz kvalitāti vērstu mācību  vidi, organizējot un īstenojot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto  mērķu sasniegšanu.

Skolēnu sociālā uzvedība un mācību sasniegumi ir cieši saistīti, tāpēc Rēzeknes sākumskola īsteno atbalsta programmu„Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kuras mērķis veicināt skolēnu pozitīvu uzvedību ikdienā. Programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” balstās uz trim pamatvērtībām: drošību, cieņu un atbildību. Programmas īstenošanā ir iesaistīti visa skolas saime –  1.-6. klašu skolēni, vadības komanda, skolotāji, vecāki un tehniskais personāls.

Paralēli ikdienas mācību darbam Rēzeknes sākumskola piedāvā plašu ārpusstundu aktivitāšu un interešu nodarbību klāstu. Šī ir lieliska iespēja papildināt mācību procesu sev vēlamā virzienā. Atbilstoši skolas audzināšanas programmai skolēni sevi izzina un pilnveido klases, bibliotekārajās stundās, dažādos ārpusstundu pulciņos (mūzika, tautu dejas, teātris, vide, novada mācība, grāmatu pasaule, māksla u.c.); konkursos, pasākumos, vecākiem rīkotajos koncertos, svētkos skolēni attīsta savus talantus. Piedaloties Latvijas valsts svētku pasākumos, Lielajā talkā, akcijās, izstādēs un citās aktivitātēs skolēnos tiek sekmēts patriotisms, piederības izjūta un jēgpilna līdzdalība sabiedrībā.  Aktīvi iesaistoties pasākumā „Karjeras nedēļa”, skolēniem ir iespēja iezīmēt savu nākotnes karjeru. Pārgājieni, skolas piena un augļu programmas, sporta dienas un citas izglītojošās nodarbības sekmē veselības un veselīgas vides izzināšanu, uzturēšanu. Aktīvi iesaistoties sociāli emocionālās audzināšanas (SEA) stundās, skolēni apgūst paņēmienus un attīsta prasmi emociju regulācijai, pozitīvai komunikācijai, reālu mērķu izvirzīšanai un atbildīgai problēmu risināšanai.

Skolā ir bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas krātuve pastāvīgi tiek papildināta ne tikai ar jaunām mācību grāmatām, mācību līdzekļiem, bet arī  ar dažādiem daiļliteratūras izdevumiem. Bibliotēkā tiek rīkotas tematiskās izstādes un  tiek vadītas nodarbības.

Skola organizē pagarinātās dienas grupas darbu, kuras darbību nosaka Skolas direktora apstiprināts reglaments.

Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai ir izveidota Skolas pašpārvalde –skolas padome.

Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija un to ar skolas vadības atbalstu izglītojamie veido pēc savas iniciatīvas.

Vērtības:

  • Kvalitāte
  • Cieņa
  • Atbildība
  • Drošība

Vērtības balstās uz profesionalitāti,  radošumu, uzticību, sadarbību un pozitīvo atbalstu  uzvedībā.