Mācību darbs

 Mācību pieejas maiņa – “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Screenshot 2021-01-28 204628

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis – izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Vecākiem par pamatizglītību.

 

 

 

 2022./2023.mācību gada, semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laiks

Aktuālā informācija par 2022./2023. mācību gada oficiālo brīvdienu datumiem, semestru sākuma un beigu datumiem.

Mācību literatūras un mācību līdzekļu saraksts 2022./2023.m.g.:

Rēzeknes sākumskolas izglītojamo vecāku informētības kārtība par izmantojamās mācību literatūras sarakstu un programmu īstenošanai nepieciešamajiem individuālajiem mācību līdzekļiem izglītības iestādē