Rēzeknes sākumskolas metodiskais darbs

Metodiskā padome 

Metodiskās padomes sastāvs:

Metodiskās padomes vadītāja: izglītības metodiķe, bibliotekāre, mācību priekšmetu jomas vadītāja Inta Lāce, 

Direktore: Ilona Stramkale

Direktores  vietnieki izglītības jomā: Silvija Studena un Gunita Ozoliņa

Izglītības metodiķe, logopēde: Sandra Gaveika

Mācību priekšmetu jomu vadītāji: Sandra Juste,  Mārīte Šveidere

 

Sākumskolas skolotāju (1. – 4.klases) joma

koordinatore sākumskolas skolotāja Sandra Juste

Dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību joma

koordinatore matemātikas skolotāja Mārīte Šveidere

Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības mācību joma

koordinatore izglītības metodiķe, bibliotekāre, sociālo zinību skolotāja Inta Lāce

Klašu audzinātāju (1. – 6.kl.) metodiskā joma

Vadītāja direktora vietniece Gunita Ozoliņa.