Rēzeknes sākumskolas metodiskais darbs

Metodiskā padome 

Metodiskās padomes sastāvs:

Metodiskās padomes vadītāja: izglītības metodiķe Ruta Silicka, e-pasts: silickaruta@inbox.lv

Direktore: Ilona Stramkale

Direktores  vietnieki izglītības jomā: Silvija Studena un Gunita Ozoliņa

Skolas bibliotekāre: Inta Lāce

Skolas logopēde: Sandra Gaveika

Mācību priekšmetu jomu koordinatori: Sandra Juste, Iveta Maizika, Mārīte Šveidere

Metodiskās padomes darba plāns 2018./2019.m.g

 

Sākumskolas skolotāju (1. – 4.klases) joma

koordinatore sākumskolas skolotāja Sandra Juste, e-pasts: sandra.juste@inbox.lv

Sākumskolas skolotāju (1.-4.klases) jomas darba plāns 2018./2019.m.g.

Dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību joma

koordinatore matemātikas skolotāja Mārīte Šveidere, e-pasts: mariter@tvnet.lv

Dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomas darba plāns 2018./2019.m.g.

Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības mācību joma

koordinatore latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Maizika, e-pasts: iveta.maizika@inbox.lv

Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības mācību jomas darba plāns 2018./2019.m.g.

Klašu audzinātāju (1. – 6.kl.) metodiskā joma

Vadītāja direktora vietniece Gunita Ozoliņa, e-pasts: gunitaozo@inbox.lv