Skolas darbību reglamentējošie dokumenti

SKOLAS DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

Izglītojamo vecākiem skolā ir iespēja iepazīties ar visiem minētajiem dokumentiem.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS, 2020.

NOLIKUMI:

 • Rēzeknes sākumskolas Nolikums.

REGLAMENTI:

 • Bibliotēkas reglaments
 • Metodiskās padomes reglaments
 • Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglaments
 • Pedagoģiskās padomes reglaments
 • Pagarinātās dienas grupas reglaments
 • Rēzeknes sākumskolas padomes reglaments

NOTEIKUMI (ar pievienotajiem noteikumiem):

KĀRTĪBAS:

 • Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Rēzeknes sākumskolā
 • Kārtība, kādā Rēzeknes sākumskolā tiek komplektētas 1.klases
 • Kārtība, kādā Rēzeknes sākumskolā tiek veidotas 5.klases 2016./2017.m.g.
 • Rēzeknes sākumskolas atbalsta programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” kārtība
 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
 • Kārtība par mācību stundu sarakstu
 • Kārtība par vadības komandas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamiem
 • Kārtība, kādā nodrošināma informācijas apmaiņa starp skolu un skolēnu vecākiem
 • E-klases elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība
 • Kārtība, kā tiek organizētas dežūras
 • Kārtība, kādā organizējama Projektu nedēļa Rēzeknes sākumskolā
 • Rēzeknes sākumskolas materiālās stimulēšanas kārtība

KODEKSS:

 • Ētikas kodekss