Izskan 2019./2020. mācību gads

Dzīves ritums, ikdiena un svētki. To forma un ietvars ir citādi,
bet nozīme līdzšinējā un, iespējams,
šajā attālinātajā laikā, kļuvusi vēl īpašāka.

clipart-of-flowers-and-butterflies-7

2019./2020.mācību gads izskan – neparasti, citādi, attālināti. Šis mācību gads ir atnesis ne vien attālināto mācīšanās pieredzi, bet arī arī jaunu prasmju, zināšanu un attieksmju apguvi, esam pārvarējuši izaicinājumus un nostiprinājuši savu pārliecību, esību. Pirmkārt, vēlos pateikt paldies visiem skolotājiem, skolēniem un Jums, vecāki, par Jūsu visu spēju, prasmi, kompetencēm un viedumu sadarboties mūsu skolēnu izaugsmes veicināšanā.

Šajā laikā mainījās lomas un atbildība. Aktualizējās sadarbības puses: skolēns – skolotājs – vecāki. Vairāk kā citkārt esam mācījušies, apguvuši un praksē lietojuši jēdzienus: fleksiblitāte, pašvadīta mācīsanās, sasniedzamais rezultāts, atgriezeniskā saite, digitālie rīki, platformas, sadarbība, kritiskā domāšana u.c.

Taču, neskatoties uz grūtībām, kas bija jāpārvar, esam spējuši mācīties, apgūt, rādīt, raidīt, aktīvi līdzdarboties un bagātināties. Esam lepni par paveikto šajā mācību gadā – par augstiem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, neformālās izglītības pasākumos, jauniešu inciatīvās, ESF projektos. Esam veiksmīgi un ar augstiem panākumiem ieskandinājuši XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (2021) ieskaņu skates, atklājot savu prasmi dejā, mūzikā, vārdos, dziesmā.

Cenšoties izvirzīt aizvien augstākus mērķus, sasniegt aizvien labākus rezultātus, bieži vien izaicinot vai pārvarot sevi, skolēni šajā mācību gadā veicinājuši savu izaugsmi un iespējas, spējuši mūs patīkami pārsteigt un iedvesmot. Vienkārši tas nebija. Šajā laikā ir un būs vissvarīgākais bērns, tādēļ Jūsu, vecāki un skolotāji, atbalsts, viedums, klātesamība ir ļoti būtiska!

No 2020. gada 1.septembra Latvijas skolās sāks īstenot jauno mācību saturu 1., 4., 7. un 10.klasēs, kas skolēnos attīstīs 21. gadsimtam svarīgās kompetences. Jau attālinātajā mācību procesā uzskatāmi tika demonstrēta pašvadīta mācīšanās, iedziļināšanās, domāšana, atgriezeniskā saite, zināšanu pārnese jaunās situācijās, digitālā pratība, vērtības un tikumi. Pateicoties skolotāju profesionalitātei, mācīšanas paradumiem un ieguldītajam darbam, mūsu skolas skolēni ir sagatavoti jaunā satura apguvei. 2020./2021.mācību gads ir arī īpašs ar to, ka mūs visus gaida akreditācijas process, kura ietvaros tiks vērtēta izglītības iestādes un izglītības programmas īstenošanas kvalitāte. Būt atvērtiem un katru jaunu izaicinājumu saskatīt kā jaunu iespēju pašizaugsmei – tāds ir mans vēlējums ikvienam skolēnam un mums, pieaugušajiem!

Paldies, vecāki, par Jūsu sirdsgudrību, uzticēšanos, sadarbību, pacietību, atsaucību, ieteikumiem, priekšlikumiem, Jūsu ikdienas atbalstu bērniem un to, ka visi kopā veidojām iespējām bagātu mācīšanās vidi bērniem.

Paldies, skolēni, par Jūsu azartu, degsmi, vēlmi iesaistīties, būt pamanītiem, mācīties un no zināšanām radīt savu ikdienu krāšņāku!

Paldies, pedagogi, par Jūsu profesionalitāti, fleksiblitāti, prasmju kopumu un kompetenci dot, raidīt, radīt, rādīt. Mums, pedagogiem, svarīgi ir vadīt ne tikai zināšanu ieguvi, bet arī bērnu enerģiju. Ja bērns būs iedvesmots, viņš izdarīs vairāk. Ja viņš izdarīs vairāk, viņš patiks sev vairāk un izdarīs vēl vairāk.

Paldies visiem skolas darbiniekiem par komandas darbu!

Kopā – mūsu spēks un iespējas!

Lai izdodas arī turpmāk! Veiksmīgu mācību gada noslēgumu!

Veiksmi, labu veselību, labsajūtu, skaistu vasaru vēlot,
ar cieņu, Ilona Stramkale Rēzeknes sākumskolas direktore

IZSKAN 2019./2020.MĀCĪBU GADS

Attālinātās mācības Rēzeknes sākumskolā

karogsJau vairāk kā mēnesi Latvijā dzīvojam ārkārtas situācijā, vēl nebijušos apstākļos, kas daudziem rada papildu stresu, bailes, nedrošību un citas emocijas, kuras mēdz dēvēt par negatīvām. Taču mums visiem kopā jāmācās pieņemt šo situāciju, pārvarot neskaitāmos izaicinājumus un meklējot pozitīvo, novērtēt  jauniegūto pieredzi, prasmes un ieguvumus.

Attālinātās mācības mums visiem – skolēniem, vecākiem, skolotājiem – ir jauna pieredze, izaicinājumi, daudzas atklāsmes un iespējas! Ja dažos vārdos – tad attālinātās mācīšanas atslēgas vārdi –  digitālā pratība, laika menedžments, pašvadīta mācīšanās, atbildība, uzticēšanās, ideju ģenerēšana, radošums, jauna apmācības pieeja, sabalansētība.   Pirmkārt, vēlos pateikt paldies visiem skolotājiem, skolēniem, vecākiem, par Jūsu visu  spēju, prasmi, viedumu sadarboties mūsu skolēnu izaugsmes veicināšanā.

Šajā laikā mainās akcenti, pieeja, prasmes un mūsu ikdiena. Mainās lomas un atbildība. Aktualizējas sadarbības puses: skolēns – skolotājs – vecāki. Ikviena, šajā procesā iesaistītā, pienākums ir atbildīgs, uz sadarbību vērsts mācību darbs. Par pamatplatformu darba organizācijai, mācībām,  saziņai Rēzeknes sākumskola izmanto E-klase.lv, par palīgrīkiem – uzdevumi.lv,soma.lv, maconis.lv, zvaigzne.lv, virtualaskola.lv u.c. pēc  mācību priekšmetu skolotāju ieskatiem. Katrai nedēļai tiek izstrādāts pārskatāms mācību plāns Google diska izklājlapās, pieejams E-klases jaunumu sadaļā (informācija regulāri tiek aktualizēta).  Plānotie pārbaudes darbi  tiek ievadīti E-klases pārbaudes darbu plānotājā. E-klasē skolēni un viņu vecāki tiek informēti  par uzdoto, sasniedzamajiem rezultātiem, tiek ievietotas saites uz mācību materiāliem, kas jāizmanto mācību procesā.

KĀ TAD MAINĀS SKOLOTĀJA LOMA UN ATBILDĪBA? Skolotājs plāno maksimāli kvalitatīvu mācību procesu; atbilstoši sasniedzamajam rezultātam plāno mācību saturu; skolotājs prioritizē satura apguves tēmas un meklē, piedāvā, izmanto  veiksmīgākos paņēmienus, rīkus un platformas; skolotājs sniedz atgriezenisko saiti, konsultācijas biežāk kā klātienes mācībās; skolotājam  tas ir nemitīgs izglītošanas process, kas ilgs līdz pat 12-14 h, jo ir jābūt gan priekšmeta skolotājam, draugam, padomdevējam, psihologam, partnerim, izmeklētājam. Tā ir gan uzticēšanās, gan drošība, gan sadarbība. Skolotājiem – tas ir ražas laiks, viņi redz un novērtē prasmes, ko ir veidojuši- vērtība tagad ir PRASME un LAIKS, ko skolotāji velta darba pārstrukturizēšanai, sagatavošanai, īstenošanai un nodrošināšanai – mums jāapgūst daudz jaunā arī pašiem, veidojot saprotamu un maksimāli vienkāršu un prātā paliekošu uzskati, daudz jaunā jāapgūst arī skolēniem un situācijai jāpielāgojas arī vecākiem.

Tas, ka attālinātās mācību apguves veidam ir jākļūst par klātienes apmācību sastāvdaļu – tas ir viennozīmīgi skaidrs. Izkristalizējas  jautājumi, pie kā jāturpina strādāt – jaunu digitālo rīku apguve un piedāvājums mācību vidē, pašvadītas mācīšanās pilnveide, laika plānošanas prasme, lasītprasmes veicināšana, skolēniem nepatīk lasīt garākus tekstus, vēstules, tā ir prasme, kas attīstāma visos laikos un apstākļos. Laba lasītprasme –  veiksmes atslēga nākotnei. Ja skolēnam ir tās vai citas grūtības, proti, lasītprasme ir vāja vai nepietiekama, tad tiem arī ir lielākas grūtības apgūt daudzšķautņaino mācību saturu. Skolotāji ir atskārtusi, cik interesantos un bērniem saistošos veidos var atklāt un parādīt mācību stundas attālināti. Kolēģi (parelēlklašu skolotāji, citas fokusgrupas) sadarbojas, kopīgi plānojot mācību stundas, sniedzot atbalstu neskaidrajos jautājumos, daloties ar mācību materiāliem, veidojot savus mācību video. Skolotāji cenšas būt vēl radošāki, integrējot mācību saturu vēl labāk, nekā jau to darīja līdz tam, ieguldot milzīgu darbu, laiku un enerģiju. Kā labās prakses piemērs noteikti jāmin 3.un 4.klašu skolēniem (katrai klasei sava) pašu skolotāju izveidota mājaslapa vietnē mozello.lv, kurā skolēniem ir viegli pārskatāmā veidā plānoti dienas uzdevumi, sasniedzamie rezultāti.  Vairakkārt pieaugusi skolotāja, skolēna un vecāku savstarpējā komunikācija un sadarbība. Kaut arī process ir attālināts, bet mums šķiet, ka tas tomēr mūs vairāk ir satuvinājis.

ARĪ SKOLĒNU LOMA UN ATBILDĪBA IR MAINĪJUSIES. Attālinātās mācības ir ļoti laba alternatīva klātienes mācībām, kam ir dažādi aspekti. Pozitīvi ir tas, ka gan skolotāji, gan skolēni apgūst dažādus IT rīkus, paši bērni atzīst, ka viņiem pašlaik šāds mācību veids patīk, jo var izvēlēties sev atbilstošu darba tempu, vidi, laika rāmi. Skolēni mācās arī laika menedžmentu – plāno laiku, sadala prioritātes, dala savu atbildību. Šķietami nekas nemainās – tiem, kam ir konkrētās prasmes, izpratne, vērtības, nav nekādās atšķirības kur un kā mācīties, tā  norāda paši skolēni un to apliecina atgriezeniskā saite, tomēr skolēniem biežāk kā ierasts jāseko līdzi visām aktualitātēm e-klasē (stundu tēmas, sasniedzamie rezultāti, pievienotie faili, vēstules, anketas u.c.); skolēniem jāievēro uzdoto darbu termiņus (nākamā stunda, diena, nedēļa); skolēni sazinās ar skolotājiem neskaidrību u.c. jautājumu noskaidrošanā; skolēniem pret mācību darbu jāizturas godprātīgi, atbildīgi, patstāvīgi un radoši. Skolēniem interese jāizrāda ne tikai vārdos, bet noteikti darbos. Skolēniem vairāk kā citkārt jāuzņemas atbildība par savu veikumu un patstāvība, pieņemot šo lauku kā iespēju apgūt jauno.  Vairums skolēnu  ir apzinīgi, radoši, centīgi, pat izdara vairāk nekā no viņiem prasa.

VECĀKU LOMA, īpaši mūsu skolas skolēnu vecumposmam,  ir ļoti būtiska, nozīmīga un svarīga! Ļoti priecē vecāku atbalsts un atsaucība attālinātajā mācību procesā ar skolēniem. Mums ir ļoti talantīgi bērni un viņu vecāki. Vecāki regulāri interesējas par skolēna dienas plānojumu, ja nepieciešams (un mūsu vecumā noteikti tas ir vajadzīgs!) palīdzēt to sakārtot, lai optimāli sadalītu mācībām atvēlēto laiku un neaizmirstu par fiziskām aktivitātēm; vecākiem saprātīgi jāsadala viedierīču pieejamību visiem ģimenes locekļiem (īpašs paldies vecākiem par šo nodrošinājumu); vecākiem atrast laiku sarunām ar skolēnu par mācībām, veiksmēm, neveiksmēm, sekot līdzi ierakstiem e-klasē; vecākiem risināt tehniskas problēmas, ja tās radušās; informēt klases audzinātāju, ja skolēns nevar piedalīties mācību procesā veselības vai kādu citu iemeslu dēļ.  Tikai kopā sadarbojoties, komunicējot, reflektējot, spējam apgūt jauno, neierasto un daudzveidīgo.

Attālinātā mācīšanās ļauj vecākiem izprast labāk skolotāja lomu viņu bērnu izglītības nodrošināšanā un arī audzināšanas jomā. Vecākam ir iespēja apzināties, cik daudz viņu bērns ir iemācījies patstāvīgi kontrolēt sevi – laiks darbam, laiks atpūtai, miegam, aktivitātēm. Šobrīd spilgtāk kā jebkad ir iespēja pavērot, kurš un cik no bērniem ir motivēti mācīties.

Jācer, ka mēs visi no šīs skarbās situācijas daudz ko mācīsimies – novērtēt cilvēka klātbūtni, viņa esību, viņa skatienus, centienus, emocijas, gribu, motivāciju, atbildību un komunikāciju. Pa šo laiku esam anketējuši gan skolēnus, vecākus, pedagogus par attālinātās mācību vides nodrošināšanu, nepieciešamajiem uzlabojumiem. Pedagogi regulāri/nepārtraukti komunicē savā starpā,  lai dalītos, gūtu abpusēju pieredzi, smeltos idejas, izmantotu visveiksmīgāko paņēmienu vai pieeju, rīku vai platformu, sniedz atgriezenisko saiti skolēniem. Ar pedagogiem arī esam izmantojuši platformas Virtuālā skola tehnoloģiskās iespējas dzīvai saziņai un komunikācijai. Virtuālās skolas videokonferenču rīkošanas iespēju pedagogi centīsies izmantot arī mācību procesā, lai vēl efektīvāk un veiksmīgāk nodrošinātu mācību satura apguvi.

Attālinātās mācību stundas, protams, nav iespējams aizstāt ar klātienes nodarbībām, jo sākumskolas vecuma bērniem  neaizstājams ir tiešais kontakts,  bet tā ir prakse, ko nosaka mums laiks, apstākļi, situācija.  Pedagogi  ir apņēmības pilni meklēt un piedāvāt, rosināt un motivēt skolēnus ar dažādiem daudzveidīgiem tehnoloģiju risinājumiem, sniedzot attīstošu atgriezenisko saiti, aicinām arī skolēnus uz  tikpat dedzīgu, jaudīgu, atbildīgu mācību satura apguvi un novērtēt ieguvumus, ko piedāvā šis laiks – mācīties kopā attālināti, efektīvi un jēgpilni izmantot vienotus digitālos rīkus.

Mums vienmēr  būs kādam jāpalīdz, jāatgādina, kāds jāatbalsta, kādu jāiedvesmo, jāiedrošina, tomēr svarīgākais atrast līdzsvaru starp saprātu un kvalitāti! Un mēs, pedagogi, to cenšamies nodrošināt!  Paldies! Reizēm mazāk ir vairāk. Mums šajos krīzes apstākļos ir svarīgi vadīt ne tikai zināšanu ieguvi, bet arī bērnu enerģiju. Ja bērns būs iedvesmots, viņš izdarīs vairāk. Ja viņš izdarīs vairāk, viņš patiks sev vairāk un izdarīs vēl vairāk. Tā arī mēs šajā attālinātajā mācīšanas procesā esam pievērsušies arī neformālai izglītībai. Jau 5 gadus Rēzeknes sākumskolas jauniešu neformālā grupa aktīvi iesaistās Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC „Zeimuļs” konkursā par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas skolēniem dod iespēju sevi apliecināt aktīvā līdzdarbībā un jaunu prasmju apguvē. Un tā arī šogad mūsu skola ar Rēzeknes pilsētas domes atbalstu realizēs 4 jauniešu iniciatīvu projektus:  “Skaitļu karuselis” (jauniešu līdere A. Bērziņa, pedagogi G.Ozoliņa, M. Šveidere),  „Piedalies un izaicini sevi” (jauniešu līderis – R.Revizors,  pedagogs I.Stramkale), „Radošās notis” (jauniešu līdere E. Brasla, pedagogs G.Ozoliņa), “Garšu laboratorija” (jauniešu līdere A.Raudive, pedagogs I.Stramkale).  Paldies pedagogiem, jauniešiem par iedvesmu un vēlmi iesaistīties!

Paldies jāsaka visiem Rēzeknes sākumskolas skolēniem, vecākiem par aktīvo pozīciju visa mācību gada laikā – atbalstīt, iesaistīties, palīdzēt, sadarboties. Un tas viss ir vainagojies brīnišķīgos rezultātos – jau 5.gadu (cik skola pastāv) esam SIA „ALAAS” organizētajā konkursā „Sāc ar sevi” 1.vietas ieguvēji (Rēzeknes pilsēta un novads). Vislielākā pateicība vecākiem un skolēniem par azartu, pozitīvā raidīšanu, labiem centieniem mācīt bērniem zaļi domāt, palīdzēt videi ar saviem mazajiem darbiņiem, ko katrs varam veikt. Kopā esam mācījušies šķirot, pareizi vākt un  nodot tukšās PET pudeles, kopā savācot 2080 kg. Tas ir mūsu rekords! Mēs esam lieli malači!

Tāpat arī kultūras jomas aktivitātes mūs saista un šajā ārkārtas situācijas laikā, biežāk kā citreiz, esam aizdomājušies par vietu, valsti, kur dzīvojam un mācāmies novērtēt savu Latviju, savu nostāju un savus darbus. Pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” konkursā “Ko tev nozīmē, Latvija?” mūsu skolēni bija aktīvi savu ideju paudēji. Paldies par Jūsu iedvesmu labākai Latvijai!  Noslēgumā vēlos citēt divu skolēnu atziņas: ”Ja būs kāda valsts, kuru es saukšu par sapņu valsti, tā vienalga nekad nepārspēs Latviju – manu dzimteni”, tā 5.klases skolniece Agate Dreļa un 2. klases skolēns Roberts Piebalgs mums visiem un mūsu Latvijai novēl , “lai Latvija ir kā supervaronis – stipra un forša!”

Rēzeknes sākumskola direktore
Ilona Stramkale

https://www.pinclipart.com/maxpin/obixwx/

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC „Zeimuļs” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem

Jau 5. gadu Rēzeknes sākumskolas jauniešu neformālā grupa aktīvi iesaistās Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ARPC „Zeimuļs” konkursā par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas skolēniem dod iespēju sevi apliecināt aktīvā līdzdarbībā un jaunu prasmju apguvē. Šogad Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam tika iesniegti 6  projekti, no tiem 4 projekti tika atbalstīti. Rēzeknes sākumskolā 2020. gadā ar Rēzeknes pilsētas domes atbalstu tiks realizētas sekojošas jaunatnes iniciatīvas:  “Skaitļu karuselis”, „Piedalies un izaicini sevi”, „Radošās notis”, “Garšu laboratorija”.

Pateicamies Rēzeknes sākumskolas jauniešu neformālai grupai (A.Bērziņai, E.Braslai, Z.Čigānei, A.Raudivei, P.Dukaļskai, E.Nagle, E.Bojārei, E.Pilānei un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.-8.klašu jauniešiem (K.Ozoliņam, R.Revizoram, P.Piteronokai, Ē.Laganovskai), kuri raduši iedvesmu rakstīt paši savus jauniešu projektus.

Rēzeknes sākumskolas skolēnu līdzpārvalde saka paldies Rēzeknes sākumskolas jauniešu iniciatīvas projektu vadītājiem, konsultantiem, iedvesmotājiem  – direktorei I.Stramkalei, direktores vietniecei G.Ozoliņai, pedagogiem I.Maizikai, M.Šveiderei. Esi aktīvs un darbojies  kopā ar mums!

Rēzeknes sākumskolas direktores vietniece
audzināšanas jomā G.Ozoliņa