Projekti

AKTĪVIE PROJEKTI


latvijas_skolas_soma_logo_inverss_0

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

Lai iegūtu plašāku informāciju  par programmu, izmantojiet adresi www.latvijasskolassoma.lv

Aicinām arī jūs sekot programmai “Latvijas skolas soma” sociālajos tīklos:

Aicinām arī jūs sekot programmai “Latvijas skolas soma” sociālajos tīklos:

https://www.facebook.com/latvijasskolassoma

https://www.instagram.com/latvijasskolassoma/

https://twitter.com/LV_skolas_soma

 


Rēzeknes sākumskola īsteno ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

ES regālijas

Projekta mērķis:
Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu īstenojot preventīvus pasākumus.
Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei; profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekta īstenošanas laiks  sākumskolā: 01/2018. – 12/2022

Finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Informācija par projektu “PuMPuRS” mājas lapā: http://www.pumpurs.lv .

 


Rēzeknes sākumskola īsteno ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Eiropas Sociālais fonds

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Rēzeknes sākumskola projektu sāk īstenot ar 01.09.2017. – turpinās

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs (VISC). Projekta finansējuma avots: Eiropas fondu līdzfinansējums un Nacionālais publiskais finansējums.

Informācija par projektu VISC mājaslapā  www.visc.gov.lv.


Rēzeknes sākumskolas īsteno LOK projektu “Sporto visa klase”

svk2015-1

 

 

 

 

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK (Latvijas Olimpiskā komiteja)  misijai – ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

Rēzeknes sākumskola projektu īsteno sākot ar 01.09.2015. – turpinās.

Projekta mērķis:
Uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, stāju vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportu.

Ņemot vērā COVID-19 riskus:
Prioritāri nodrošinot sporta nodarbības svaigā gaisā, pilnveidot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, dodot motivāciju nodarboties ar sportu.

Projekta finansējums:
Nodrošina LOK, izglītības iestādes un pašvaldības, reģionālie Olimpiskie centri, Latvijas Futbola federācija, veikalu tīkls “Sportland”, SIA “Latvijas Mobilais telefons” un citi piesaistītie partneri un atbalstītāji;
Starptautiskās Olimpiskās komitejas programma “Solidaritāte”;
Projektu līdzfinansē LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Informācija par projektu “Sporto visa klase” mājas lapāhttps://sportovisaklase.olimpiade.lv

REALIZĒTIE PROJEKTI


ERASMUS+ finansētais projekts

Erasmus final LOGO

Programmas ERASMUS+ finansētais projekts 
 “MĀCĪŠANĀS AR RSS: skolēnu tehnoloģisko un uzņēmējdarbības prasmju veicināšana, izmantojot radošumu, saziņu un sadarbību”
(LEARNING WITH THE 3Cs: Boosting pupils’ technological and entrepreneurial skills through creativity, communication and collaboration)
NR.2018-1-UK01-KA229-048249_2

Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Turcija, Polija, Apvienotā Karaliste un Horvātija.

Projekta ilgums 01.09.2018. – 31.07.2020.

Dalībnieki – 5.kl., 6.kl. skolēni.

Projekta mērķi:

 • Attīstīt radošumu, saziņas un sadarbības prasmes un kompetences
 • Padziļināt skolēnu un skolotāju digitālās kompetences
 • Padziļināt bērnu zināšanas par savas valsts darba tradīcijām un mudināt viņus apvienot tradīcijas un inovācijas
 • Attīstīt bērnu pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, lai palielinātu skolēnu nodarbinātību nākotnē
 • Samazinātu izglītību neieguvušo skolēnu skaitu, palielinot motivāciju mācīties un padarot skolas audzēkņiem piemērotākas un pievilcīgākas

Konkrētie rezultāti projekta beigās:

 • Digitālie produkti (reklāmas, īsfilmas / dokumentālās filmas, animācijas, podkasti, datorspēles).
 • Radošuma un digitālās mācīšanas un mācīšanās resursi un vērtēšanas sistēmas

Rēzeknes sākumskola īsteno ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Eiropas Sociālais fonds

 

Rēzeknes sākumskolā  tiek īstenots  ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas tiek realizēts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)  parakstīto sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu.

Projekts īstenošanas laiks  sākumskolā: no 2017.gada 1.septembris – līdz 2020.gada 31.augusts

Projekta mērķis:

 • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Rēzeknes sākumskola šo projektu realizē  kā viena no izmēģinājumskolām, iesaistot skolēnu dažādās aktivitātēs un pasākumos.

Informācija par projektu VIAA mājas lapā: ESF projekts.