Vispārīgs ieskats programmā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)

Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu skolas kultūru, Rēzeknes sākumskola īsteno atbalsta  programmu pozitīvās uzvedības atbalstam.

Kā mainās skolas ikdiena, ieviešot pozitīvas uzvedības noteikumus?

Visiem skolēniem ir tiesības skolā justies droši, mācīties atbilstoši savām spējām un saņemt cieņpilnu izturēšanos. Lai tas īstenotos, skolā ir svarīgi radīt droši vidi, kur visi izturas viens pret otru ar cieņu. To var panākt, ja skolēni saprot atbildību par savu rīcību.

Jaunās programmas ieviešanā jāiesaistās visiem skolēniem no 1. līdz 6. klasei kopā ar skolotājiem, administratīvo un tehnisko personālu. Skolā skolēns apgūst pozitīvo uzvedību, vispirms izprotot, kas ir pozitīvā uzvedība, redzot šādas uzvedības modeļus no skolotājiem, tad to izmēģinot piemērotā vietā un laikā un saņemot iedrošinājumu no pieaugušajiem par savu pareizo izvēli uzvesties pozitīvi.

Ja situācijām tiek piemēroti vienoti risinājumi, kas kļūst par rutīnu skolas ikdienā, tad arī mācību process norit produktīvāk, savukārt visiem skolēniem ir vienoti un skaidri noteikumi. Tas palīdz izvairīties no pazemojošām situācijām. Skolēniem veidojas  izpratne par vērtībām, un noteikumi palīdz saprast, kā rīkoties droši, ar atbildību un ar cieņu ikdienas situācijās klasē, ēdnīcā, sporta zālē, pagalmā, garderobē un citur.

Ko ar atbalsta programmas realizēšanu iegūst skolotāji?

Liela daļa mūsdienu skolotāju paši mācījušies skolā, kur kritizēšana bija ikdienas dzīves sastāvdaļa. Mēs ticam, ka izglītībai būtu jābūt orientētai uz skolēnu pozitīvajām iespējām.

Ieviešot pozitīvās uzvedības atbalsta principus, pedagogi apgūst, kā vienoties ar pārējiem kolēģiem skolā, lai prasības būtu vienotas, kā nekļūt autoritāram, kā izskaidrot vecākiem vienoto prasību nozīmīgumu, lai palīdzētu bērniem izaugt par atbildīgiem pieaugušajiem, kuri ir gatavi darīt darbus un pildīt pienākumus, kas ir jāuzņemas pieaugušo pasaulē.

Ar kādām metodēm un paņēmieniem skola ievieš jaunos noteikumus?

Visa skolas saime vienojas par to, kāda uzvedība tiek sagaidīta no skolēniem. Tā arī ir pozitīvā uzvedība, kas ir vēlama un kas balstās trīs pamatvērtībās – drošībā, atbildībā, cieņā.

Skolā visi skolēni apgūst, ko nozīmē pozitīva uzvedība un kādu uzvedību sagaida no skolēniem skolā. Skolotāji izmanto tiešās mācīšanās metodi, kurā skolēni apgūst pozitīvās uzvedības modeļus.

Būtiskākais noteikumu veidošanā, lai tie ir skaidri un nepārprotami, pozitīvi. Jānosauc vēlamā uzvedība. Svarīgi paturēt prātā, kas katrā vidē (skolā, garderobē, ēdnīcā un citur) ir pats svarīgākais.

Lai veiksmīgi īstenotu šo programmu, skola ievieš konkrētus risinājumus problemātiskas uzvedības gadījumiem un arī uzvedības pārraudzību gan stundu laikā, gan starpbrīžos, gan skolas organizētos pasākumos. Tā kā sekas ir iepriekš visiem zināmas, skolēnam ir jāiemācās izjust atbildība par savu uzvedību.

Kādēļ pozitīvas uzvedības atbalsts skolā ir svarīgs?

Skolēnu mācību sasniegumi un viņu sociālā uzvedība ir saistīti. Tas nozīmē, ka grūtības mācībās ir tieši saistītas ar uzvedības problēmām. Ja palīdzam skolēniem iemācīties pozitīvu uzvedību, tad uzlabojas viņu sasniegumi mācībās, vienlaikus veicinot pozitīvu attieksmi pret pašām mācībām.

Atbalstot pozitīvu uzvedību, skolēni iemācās, ko vajag, nevis ko nevajag darīt, kā arī dod skolēnam iespēju labi uzvesties.

Kā saskaņā ar programmas principiem ir iespējams izteikt skolēniem novērtējumu par viņu rīcību?

Viens no tradicionālākajiem veidiem, kā izteikt skolēnam novērtējumu, ir viņu uzslavēt. Parasti uzslavu lieto, kad uzdevums vai darbs ir labi padarīts. Turpretī iedrošinājumu var lietot, pirms skolēns ir uzsācis darbu, darba laikā un arī tad, ja rezultāts vēl pilnībā nav sasniegts vai arī sasniegts daļēji, lai motivētu viņu censties sasniegt vairāk.

Pozitīvs novērtējums var būt pateicība vārdos, neverbāls žests, piemēram, uz augšu pacelts īkšķis, smaids. Iespējams, ka tiek izmantoti arī uzslavas žetoni, kartītes, uzlīmes. Atzinība jāsaņem ne tikai katram skolēnam atsevišķi, bet to būtu vēlams piešķirt arī visai klasei kopumā, lai sekmētu savstarpējās atbildības uzņemšanos par notiekošo klasē kopumā.

Varētu būt dažādi argumenti, kādēļ atturēties no skolēnu uzslavēšanas, piemēram, pieaugušajiem var šķist, ka pareiza uzvedība ir tikai normāla un par pašsaprotamām lietām nav jāslavē. Tomēr vēlamās uzvedības akcentēšana vairo iespēju, ka skolēns to atkārtos. Tas attiecas arī uz ikdienas dzīvi, kad pieaugušie veic savus pienākumus, jo saņem par to darba algu, jūtas novērtēti, iemanto sociālu atzinību, pašapliecinās, u.c. Tieši tāpat arī skolā nepieciešams izstrādāt paņēmienus skolēnu pozitīvas uzvedības pastiprināšanai.

Kad un kādas pārmaiņas skolā ir sagaidāmas?

Mēs sagaidām, ka rezultātā mazināsies problemātiskās uzvedības gadījumu skaits skolā kopumā un veidosies labvēlīgāka un efektīvāka mācību vide visiem – gan skolēniem, gan skolā strādājošajiem. Pārmaiņu rezultātā mainīsies ne vien skolotāju un skolas darbinieku, kā arī skolēnu paradumi, bet arī pašas skolas kā organizācijas kultūra.

Programmas APU galvenais mērķis – attīstīt skolā vienoti sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai, t.i., pamanīt pozitīvo un to dažādos veidos atbalstīt.

Atbalsts pozitīvai uzvedībai ir socializācijas programma, kas ietver skaidru un vienotu noteikumu formulēšanu skolā, pozitīvas uzvedības apguvi, modelēšanu, iedrošināšanu un atbalstīšanu ikdienā, kā arī vienoti  rīcību un loģisku reakciju noteikumu pārkāpumu gadījumos. APU palīdz pieaugušajiem skolā būt  vienotiem savās prasībās, māca skolēniem, kā uzvesties, kā arī dod iespēju labi uzvesties (būt pieklājīgiem, darīt labus darbus) un būt noderīgiem atbilstoši savām – un ne tikai akadēmiskajām – spējām.

APU trīs pamatvērtības: drošība, cieņa, atbildība.