Muzejpedagoģiskā nodarbība “Pirmo reizi izstādē” Latgales Kultūrvēstures muzejā

latvijas_skolas_soma_logo_inverss_0(1)

Rēzeknes sākumskolas 2.a klases skolēni 2023.gada 27.martā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību “Pirmo reizi izstādē”.

Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar mākslas darbiem, lietām, priekšmetiem, rosinot attīstīt skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, tika mudināti mutiski izteikt gūtos iespaidus. Notika arī praktiska darbošanās, pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes līdzekļus.

Emīlija: “Man patika aplūkot, aptaustīt un uzzināt par zirga pajūga lietām –  iemauktiem, siksnām u.c.”

Edgars: “Es uzzināju informāciju par zirgu, kāds ekipējums ir nepieciešams, lai varētu doties izjādē vai izbraucienā ar zirgu. Bija ļoti interesanti!”

Samanta: “Man patika, ka mēs muzejā taisījām atslēgas piekariņu. Tāpat uzzināju par zirga piederumiem – groži, iemaukts, sēdeklis, segli u.c.”

Marks: “Man patika aplūkot krāsainos attēlus par zirgiem, pamācoši un izzinoši bija.”

Valters: “Mani iemācīja, kā var apsēsties uz zirga. Uzzināju ļoti daudz jaunas informācijas par zirgiem, par senlietām, ko agrāk nemaz nezināju.”

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģiem par izzinošo, interesanto, aizraujošo un radošo nodarbību “Pirmo reizi izstādē”!

Rēzeknes sākumskolas

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

1-2 2-2

Rēzeknes sākumskolas skolēni Daugavpils teātrī apmeklē izrādi “Spreideits”

latvijas_skolas_soma_logo_inverss_0(1)

Rēzeknes sākumskolas 2.d klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023. gada martā Daugavpils teātrī apmeklēja izrādi “Spreideits”. Annas Brigaderes pasaku luga Daugavpils teātrī tika izspēlēta latgaliski. Skolēni redzēja, uzzināja un izjuta, kā Sprīdītis bēga no sūrā darba un pamātes brāzieniem, kā viņš devās plašajā pasaulē meklēt savu Laimes zemi, kur ceļā sastapa gan Meža māti, Vēja māti, cīnījās ar lielo Lutausi, Sīkstuli… Taču pēc visiem pārbaudījumiem viņš saprata, ka ne bagātība, ne daiļā princese nespēj viņam dāvāt meklēto laimi, to var dāvāt tikai dzimtās mājas, līdzcilvēki, tāpēc nonāca pie atziņas, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Ieva: “Mani iepriecināja, ka biju teātrī, jo tā bija pirmā teātra izrāde, ko es apmeklēju. Bija ļoti interesanti un jautri!”

Eva Emīlija: “Teātrī bija ļoti skaisti, es iemācījos dažus latgaliskos vārdus.”

Kristers: “Mani iepriecināja izrāde. Bija ļoti interesants tēls – Sprīdītis.”

Lelde: “Mani iepriecināja teātra izrāde “Spreideits.” Patika tēli – Vēja māte, Meža māte, Sprīdītis, ķēniņš u.c.”

Alise: “Teātris bija pamācošs. Es sapratu, ka jāklausa vecākus un jāciena arī mantas, ko viņi iedot, noderēs.”

Agate Krista: “Mani iepriecināja, ka apmeklēju Daugavpils teātri. Man ļoti patikā, kā izrādē tēloja aktieri.”

Ričards: “Mani iepriecināja, ka ar klasi apmeklējām teātri, jo izrāde bija jautra un smieklīga, bija fantastiski aktieri.”

Paldies Daugavpils teātra māksliniekiem par piedzīvojumiem bagāto un aizraujošo izrādi “Spreideits”!

   Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

2_d_klase

Rēzeknes sākumskolas skolēnu komandas dalība 15. Latvijas robotikas čempionātā posmā

 

logo_pulcini_projekts

Rēzeknes sākumskolas skolēni  Gabriels Krevics, Ritvars Pavlovs, Dainis Surikovs, Dominiks Ratinskis, Ruslans Zeļčs, Adrians Pavlovs, 25.03.2023. kopā ar datorikas un robotikas pulciņa skolotāju Lauru Meščanovu (Rēzeknes sākumskolā mācību satura pasākuma ietvaros STEM un vides joma) piedalījās 15. Latvijas robotikas čempionāta posmā Maltas vidusskolā. Skolotāja Laura Meščanova pati bija arī čempionāta “WeDo” robotu disciplīnu tiesnese.

Pirmo reizi Latvijas čempionātā, bet ne pirmo reizi Latvijā (pagājušajā gadā bija „Ludzas novada robotikas kausā 2022”) tika iekļautas arī “WeDo” robotu disciplīnas – virves vilkšana un ātruma sacensības.

Lepojamies ar iegūto 1. vietu ātruma sacensībās un 2. vietu robotu virves vilkšanā. Abas godalgotās vietas ieguva Gabriels Krevics.

Paldies skolotājai L.Meščanovai par ieguldīto laiku, skolēnu sagatavošanu un iedrošināšanu!

Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu!

IMG_3298

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

VESELĪBAS MINISTRIJAS IZGLĪTOJOŠĀS NODARBĪBAS PAR TRAUMATISMA PROFILAKSI SKOLĒNIEM RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ

logo_pulcini_projekts

Veselības ministrija 2023. gada februārī uzsāka plašu bezmaksas izglītojošu pasākumu ciklu īstenošanu izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi. Izglītojošo pasākumu mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem, tādējādi veicinot bērnu traumatisma prevenciju Latvijā. Bērnu traumatisms ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, tāpēc, lai mazinātu traumu gūšanas risku astoņu biežāko traumu gūšanas kontekstā, piemēram, no kritieniem, apdegumiem, dzīvnieku kodumiem, nepieciešams izglītot visu vecuma posmu bērnus par drošu uzvedību, drošu vidi, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu, atbilstoša apģērba izvēli, savu spēju kritisku izvērtēšanu u.c. aspektiem.

Rēzeknes sākumskolā skolēni teorētiskajā daļā tika iepazīstināti ar attiecīgajam vecuma posmam raksturīgākajiem traumatisma veidiem, riskiem un sekām. Praktiskajā daļā izglītojamie pildīja dažādus tematiskos uzdevumus par drošu uzvedību ikdienā un svētkos, rotaļājoties, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu u.c. jautājumiem.[1]

IMG_3276

Paldies lektorei Nadeždai Trušelei par izzinošo nodarbību un diskusiju, kura skolēnus rosināja domāt, darboties un kritiski izvērtēt drošas rīcības prasmju nepieciešamību ikdienā!

Izglītojošie pasākumi par bērnu traumatisma profilaksi tiek īstenoti un finansēti Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001).

Rēzeknes sākumskolas

direktores vietniece izglītības

 (audzināšanas) jomā Gunita Ozoliņa

 

[1] Veselības ministrija. 23.02.2023. 60 000 bērniem tiks nodrošināti bezmaksas izglītojoši pasākumi par traumatisma profilaksi.https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/60-000-berniem-tiks-nodrosinati-bezmaksas-izglitojosi-pasakumi-par-traumatisma-profilaksi

Rēzeknes sākumskola arī 2022./2023. mācību gadā īsteno ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 3. posmu

logo_pulcini_projekts

Rēzeknes sākumskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sāka īstenot 2017. gada 1. septembrī, 2022./2023. mācību gadā turpinās Eiropas Savienība struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošanas 3. posms no 2021. līdz 2023. gadam. Mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Rēzeknes sākumskola 2022./2023. mācību gadā projekta ietvaros turpina īstenot divas jomas:  STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un vides jomu, Multidisciplināro jomu.

Mācību satura pasākuma ietvaros STEM un vides jomā darbojas:

  • Robotikas pulciņš 3.-4. klasei: robotu konstruēšana un modelēšana, izmantojot “LEGO WeDo 2.0” komplektu; vienkārša uzbūvēto robotiņu programmēšana; izveidoto mehānismu testēšana un uzlabošana u.c.
  • Mācīšanās grupas matemātikas mācību priekšmetā -6.klasēm mācību satura nostiprināšanā un zināšanu pilnveidošanai izglītojamiem.
  • Pētniecības programma. Dabaszinību laboratorija – pētniecības projekti, radošie eksperimenti dabas zinātnēs 1.- 6. klašu izglītojamiem.
  • Talanta programma. Matemātikas laboratorija – praktiskās nodarbības matemātikā un 4. klašu izglītojamiem.
  • Pedagoga palīgs/otrais pedagogs – darbam STEM jomas mācību priekšmetu stundās 1.-4. klasēs (matemātikas, dabaszinību, dizains un tehnoloģijas stundās).
  • Laboranta programma laborants datorikas mācību stundās un datorikas integrētai apguvei 1.- 4.klasēm. Datorikas integrētai apguvei mācību stundās 1.-3.klasēs.

Mācību satura pasākuma ietvaros Multidisciplinārā jomā darbojas: Pedagoga palīgs/otrais pedagogs darbam latviešu valodas stundās 2. klasēs.

Dalība projektā sniedz izglītojamiem atbalstu ikdienas mācību darbā, nodrošina diferencētu pieeju procesu, padziļinātu izpratni, arī sakarību apguvē, nodrošina izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, veicina dziļās, kritiskās domāšanas un radošas pieejas attīstību izglītības procesā, pētniecisko prasmju pilnveidi, izglītojamo talantu attīstību, nodrošina augstākus mācību sasniegumus.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

20230314_183855

Robotikas pulciņš. Foto autors: L. Meščanova

Rēzeknes sākumskolas 1. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales vēstniecībā “Gors” apmeklē Latvijas Leļļu teātra ceļojošajā cirka izrādi “Lidojošo cūku nams”

Rēzeknes sākumskolas 1.d un 1.m klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023. gada 28.februārī Latgales vēstniecībā “Gors” apmeklēja Latvijas Leļļu teātra  ceļojošā cirka izrādi “Lidojošo cūku nams”. Skolēni redzēja un iepazina talantīgos, neparastos māksliniekus – rukšus jeb cūkas. Mākslinieki spēja izpildīt tādus trikus, ko nevarētu neviens cits ruksis visā pasaulē. Visi kopā viņi radīja neaizmirstamu cirka izrādi: draudzība, strīdi, darbošanās kopā u.c. Skolēni iepazina arī neparasto cirka aizskatuves dzīvi.

Marta: “Man ļoti patika citplanētietis Joriks, skaistās lelles un krāšņie kostīmi.”

Dmitrijs: “Patika, kā cūciņas lidoja uz Mēnesi.”

Rinalds: “Man patika triki.”

Edvards: “Skaisti mirgoja un krita lejā krāsainā naudiņa, bija aizraujoši!”

Artūrs: “Manuprāt, izrāde tiem, kam ir bēdīgi, jo bija jautri un bija mūzika izrādes laikā.”

Artis V.: “Jauks bija zaķis – direktors!”

Paldies Latvijas Leļļu teātra māksliniekiem par aizraujošo, interesanto, muzikālo izrādi “Lidojošo cūku nams”, kura tika piepildīta ar leļļu cirka elementiem un trikiem!

            Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

lidojosas_foto

Rēzeknes sākumskolas 3. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils teātrī apmeklēja izrādi “Spreideits”

Rēzeknes sākumskolas 3.a un 3.d klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2023. gada 21.februārī Daugavpils teātrī apmeklēja izrādi “Spreideits”. Skolēni redzēja un izjuta, kā Sprīdītis izgāja pārbaudījumiem bagāto ceļu, lai nonāktu pie atziņas, ka nekur nav tik labi kā mājās. Annas Brigaderes pasaku luga Daugavpils teātrī tika izspēlēta latgaliski. Izrādē Sprīdīša piedzīvojumus bagātināja dejas, kā arī latgaliešiem raksturīgais sirds siltums un dzīvesprieks.

Eva: “Es redzēju teātri par Sprīdīti. Man ļoti patika arī velns, jo viņš izskatījās kā roka zvaigzne. Trīs aktierus es jau atpazinu un zināju.”

Ritvars: “Es redzēju interesantu un aizraujošu teātra izrādi “Spreideits” Daugavpils teātrī. Izrāde bija par Sprīdīša piedzīvojumiem, kā viņš meklē laimi.  Sprīdītis pārvarēja bailes un izgāja cauri ļaunajam mežam. Man patika, ka Sprīdītis bija drosmīgs un neatlaidīgs.”

Dēvids: “Man patika, ka bija viss neparasts. Ne tā kā dzīvē. Vēl man patika kopā būšana ar klases biedriem.”

Laila: “Es redzēju teātri par Sprīdīti. Atceros, ka Sprīdītis gribēja tikt uz citu pasauli, jo mājās viņam nepatika. Izrādē man patika, kādi bija tērpi aktieriem un Sprīdītim. Velns gan izrādē bija biedējošs.”

Alīna: “Es biju brīnišķīgā teātrī. Redzēju kaprīzu princesi. Jauki, ka programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros var apmeklēt teātri.”

Alens: ”Es teātrī redzēju Sprīdīti, viņa piedzīvojumus. Patika, ka Sprīdītis ceļoja pa pasauli, taču atnāca atpakaļ uz mājām, jo tur ir laime.”

Alise: “Izrādē man patika, kā spēlēja aktieri un arī Sprīdītis. Es redzēju skaistu, noformētu skatuvi.”

Paldies Daugavpils teātra māksliniekiem par interesanto, aizraujošo, piedzīvojumiem bagāto izrādi “Spreideits”!

            Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce

bilde_teatris