VESELĪBAS MINISTRIJAS IZGLĪTOJOŠĀS NODARBĪBAS PAR TRAUMATISMA PROFILAKSI SKOLĒNIEM RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ

logo_pulcini_projekts

Veselības ministrija 2023. gada februārī uzsāka plašu bezmaksas izglītojošu pasākumu ciklu īstenošanu izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi. Izglītojošo pasākumu mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem, tādējādi veicinot bērnu traumatisma prevenciju Latvijā. Bērnu traumatisms ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, tāpēc, lai mazinātu traumu gūšanas risku astoņu biežāko traumu gūšanas kontekstā, piemēram, no kritieniem, apdegumiem, dzīvnieku kodumiem, nepieciešams izglītot visu vecuma posmu bērnus par drošu uzvedību, drošu vidi, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu, atbilstoša apģērba izvēli, savu spēju kritisku izvērtēšanu u.c. aspektiem.

Rēzeknes sākumskolā skolēni teorētiskajā daļā tika iepazīstināti ar attiecīgajam vecuma posmam raksturīgākajiem traumatisma veidiem, riskiem un sekām. Praktiskajā daļā izglītojamie pildīja dažādus tematiskos uzdevumus par drošu uzvedību ikdienā un svētkos, rotaļājoties, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu u.c. jautājumiem.[1]

IMG_3276

Paldies lektorei Nadeždai Trušelei par izzinošo nodarbību un diskusiju, kura skolēnus rosināja domāt, darboties un kritiski izvērtēt drošas rīcības prasmju nepieciešamību ikdienā!

Izglītojošie pasākumi par bērnu traumatisma profilaksi tiek īstenoti un finansēti Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001).

Rēzeknes sākumskolas

direktores vietniece izglītības

 (audzināšanas) jomā Gunita Ozoliņa

 

[1] Veselības ministrija. 23.02.2023. 60 000 bērniem tiks nodrošināti bezmaksas izglītojoši pasākumi par traumatisma profilaksi.https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/60-000-berniem-tiks-nodrosinati-bezmaksas-izglitojosi-pasakumi-par-traumatisma-profilaksi