Karjeras atbalsts attālinātajā mācību procesā

Karjeras attīstības atbalsts Rēzeknes sākumskolā 2020./2021.m.g. norisinājās savstarpēji sadarbojoties Rēzeknes sākumskolas pedagogam karjeras konsultantam Karolīnai Vanagai ar skolas vadības komandu, atbalsta komandu, klašu audzinātājiem.
Neskatoties uz attālināto mācību procesu 2.semestrī , karjeras atbalsts skolā norisinājās aktīvi un nepārtraukti – kopumā no 2021.gada janvāra pedagogs karjeras konsultants attālināti  ir piedāvājis un sniedzis 4 individuālas karjeras konsultācijas, 19 tiešsaistes grupu nodarbības klases stundu ietvaros, tika piedāvāti 2 tematiskie karjeras attīstības atbalsta tiešsaites pasākumi – “Mana ideālā prezentācija” 6.klašu izglītojamajiem un “112 zvanu centra dispečeri un 112 tālruņa numurs” 5.klašu skolēniem, tika piedāvāta piedalīšanās 2 informatīvajās dienās 6.klašu izglītojamo vecākiem un skolēniem sadarbībā ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju, veikts pētījums par “Mācību nozīme karjeras izaugsmē un skolēnu mācību motivācija 5.-6.klašu skolēnu vidū”, kā arī sniegtas atbildes uz skolēnu un vecāku interesējošiem jautājumiem gan elektroniski, gan pa tālruni.
96DCFE42-371A-4785-9449-083815799003Tematiskais pasākums “Mana ideālā prezentācija” 6.klašu izglītojamajiem norisinājās 11.,12.,martā un 26.aprīlī, kur  Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra pārstāvis  Raivis Mileiko izglītojamos iepazīstināja ar padomiem, piemēriem, praktiskiem uzdevumiem ceļā uz ideālo prezentāciju, digitālo prasmju nozīmi mūsdienu sabiedrībā, karjeras attīstībā. Skolēniem veidojās izpratne par prezentācijas veidošanas pamatnoteikumiem, to nozīmi sava tēla prezentēšanā un karjeras attīstībā.
Savukārt, tematiskais pasākums “112 zvanu centra dispečeri un 112 tālruņa numurs” 5.klašu izglītojamajiem norisinājās 26., 28.aprīlī un 7.maijā, kuras laikā VUGD pārstāve Irita Slavinska sniedza informāciju par 112 zvanu centra dispečera profesiju, citām iesaistītajām profesijām un kādos gadījumos zvanīt uz konkrēto numuru.
Pētījums “Mācību nozīme karjeras izaugsmē un skolēnu mācību motivācija 5.-6.klašu skolēnu vidū” sniedza ieskatu par skolēnu viedokli par mācību nozīmi viņu karjeras izaugsmē un mācību motivācijas nozīmi, kā arī nākotnes plāniem. Kā galvenie pētījuma secinājumi tika noskaidrots, ka vairums Rēzeknes sākumskolas 5.-6.klašu skolēnu domā, izvērtē un plāno savu karjeru – 82% skolēnu no aptaujātajiem zin, kur turpinās iegūt pamatizglītību, 43% skolēnu ir vairāki varianti, kuru profesiju varētu nākotnē izvēlēties apgūt, 29% jau zin, kāda būs viņa profesijas izvēle, turklāt 81% Rēzeknes sākumskolas 5.-6.klašu skolēnu  patīk mācīties.
Iegūtie rezultāti liecina, ka karjeras attīstības jautājumi izglītojamajiem ir nozīmīgi, iestājpārbaudījumu ieviešana izglītības iestādēs (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija) ir mudinājusi skolēniem pārdomāt savu pirmo karjeras izvēli, izvērtēt iegūto prasmju līmeni un apzināties iepriekš gūto mācību sasniegumu ietekmi uz turpmāko karjeras attīstību – par to liecina arī pedagoga karjeras konsultanta sniegtā karjeras atbalsta izmaiņas, kad ir pieaugusi interese par informatīvajām dienām, individuālajām konsultācijām u.c. atbalsta pasākumiem, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem.
Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants novēl skolēniem, viņu vecākiem jaukas, pozitīvām emocijām bagātas vasaras brīvdienas un uz tikšanos nākamajā mācību gadā.

Rēzeknes sākumskolas
pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Vanaga