logo_pulcini_proj

Rēzeknes sākumskola 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Rēzeknes sākumskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sāka īstenot 2017. gada 1. septembrī, 2020./2021. mācību gadā turpinās projekta 2. posma īstenošana. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) attīstība ir viena no prioritātēm.

Rēzeknes sākumskola 2020./2021. mācību gadā projekta ietvaros turpina īstenot divas jomas: Multidisciplināro jomu, STEM un vides jomu, kur mācību satura pasākuma ietvaros darbojas: Logoritmikas laboratorija (1.-4.klase); Dabaszinību laboratorija (1.-4.klase); Datorikas laboratorija (3.-6.klase); Matemātikas laboratorija (2.-6.klase); Pedagoga palīgs (1.-4.klase). Ārpusstundu pasākuma ietvaros norisināsies: Nodarbību cikls “Zinošs – tātad varošs” (4.-6.klase); Mācību ekskursija/vizīte (1.-6.klase); Vasaras nodarbību cikls (1.-6.klase).

Rēzeknes sākumskolā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot  atbalsta pasākumus sākumskolā:

  • Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs (1.-4.klase);
  • Atbalsta personāls. Logopēds (1.-3.klase);
  • Atbalsta personāls. Psihologs (1.-6. klase).

Papildus pasākumi “Tehnoloģiju gadā” Rēzeknes sākumskolā 2020./2021. mācību gadā:

  • Laborants dabaszinību nodarbībām  (4.-6.klase): palīdz dabaszinību skolotājam organizēt skolēniem papildus nodarbības dabaszinībās pēc mācību stundām. Izglītojamajiem iespēja veikt praktiskus eksperimentus, pētnieciskos un laboratorijas darbus;
  • Pedagoga palīgs STEM priekšmetos (1.-3.klase): individuālā palīdzība izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām matemātikas un dabaszinību stundās;
  • Laborants dabaszinību stundās (4.-6.klase): palīdz dabaszinību skolotājam mācību stundā organizēt izglītojamo procesu aktīvā darbībā – praktiskos, pētnieciskos darbus, demonstrējumus u.c.;
  • Laborants datorikā (1.-4.klase): palīdz mācību stundās skolēniem apgūt digitālās prasmes (datorikas mācību stundai 4. klasei un datorikas integrācijai 1.-3. klasei).

Dalība projektā sniedz izglītojamajiem atbalstu ikdienas mācību darbā, nodrošina diferencētu pieeju procesu, sakarību apguvē, padziļinātu izpratni, nodrošina izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, veicina dziļās, kritiskās domāšanas un radošas pieejas attīstību izglītības procesā, pētniecisko prasmju pilnveidi, izglītojamo talantu attīstību, nodrošina augstākus mācību sasniegumus.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce