Rēzeknes sākumskola 2021./2022. mācību gadā īsteno ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 3. posmu

Eiropas-Sociālais-fonds-768x154Rēzeknes sākumskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sāka īstenot 2017. gada 1. septembrī, 2021./2022. mācību gadā turpinās Eiropas Savienība struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošanas 3. posms no 2021. līdz 2023. gadam. Mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Rēzeknes sākumskola 2021./2022. mācību gadā projekta ietvaros turpina īstenot divas jomas: STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un vides jomu, Multidisciplināro jomu.

Mācību satura pasākuma ietvaros STEM un vides jomā darbojas:

  • Robotikas pulciņš -4. klasei: robotu konstruēšana un modelēšana, izmantojot “LEGO WeDo 2.0” komplektu; vienkārša uzbūvēto robotiņu programmēšana; izveidoto mehānismu testēšana un uzlabošana u.c.
  • Mācīšanās grupas matemātikas mācību priekšmetā -6.klasēm mācību satura nostiprināšanā un zināšanu pilnveidošanai izglītojamiem.
  • Dabaszinību laboratorija” – pētniecības projekti, radošie eksperimenti dabas zinātnēs 1.-6. klašu izglītojamiem.
  • Matemātikas laboratorija praktiskās nodarbības matemātikā 4.-6. klašu izglītojamiem.
  • Pedagoga palīgs/otrais pedagogs – darbam STEM jomas mācību priekšmetu stundās 1.-4. klasēs.
  • Laboranta programma laborants datorikas mācību stundās un datorikas integrētai apguvei 1.-4.klasēm. Datorikas integrētai apguvei mācību stundās 1.-3.klasēs.

Mācību satura pasākuma ietvaros Multidisciplinārā jomā darbojas: Pedagoga palīgs/otrais pedagogs darbam valodu, vizuālās mākslas un sociālo zinību mācību priekšmetu stundās 1.-4.klasēs.
Dalība projektā sniedz izglītamajiem atbalstu ikdienas mācību darbā, nodrošina diferencētu pieeju procesu, sakarību apguvē, padziļinātu izpratni, izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, veicina dziļās, kritiskās domāšanas un radošas pieejas attīstību izglītības procesā, pētniecisko prasmju pilnveidi, izglītojamo talantu attīstību, nodrošina augstākus mācību sasniegumus.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce